Tyson Reeder

Tyson Reeder (1974, USA)

  • Miami Flower, 2013 | Oil, pastel, dye on paper mounted on canvas, 48” x 60" Miami Flower, 2013 | Oil, pastel, dye on paper mounted on canvas, 48” x 60" Miami Flower, 2013 | Oil, pastel, dye on paper mounted on canvas, 48” x 60"
  • Chicago River, 2013 | Oil on canvas, 31” x 37” Chicago River, 2013 | Oil on canvas, 31” x 37” Chicago River, 2013 | Oil on canvas, 31” x 37”
  • Bird of Paradise, 2013 | Oil on paper mounted on canvas, 48” x 60" Bird of Paradise, 2013 | Oil on paper mounted on canvas, 48” x 60" Bird of Paradise, 2013 | Oil on paper mounted on canvas, 48” x 60"
  • Chicago, 2013 | Gouache, acrylic, pastel on paper mounted on canvas, 31" x 111" Chicago, 2013 | Gouache, acrylic, pastel on paper mounted on canvas, 31" x 111" Chicago, 2013 | Gouache, acrylic, pastel on paper mounted on canvas, 31" x 111"